yaiiay

14 tekstów – auto­rem jest yaiiay.

Świado­mość jest niczym, gdy zmysły krzyczą. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 12 czerwca 2010, 22:28

Czy is­tnieje chwi­la która może pomóc mi na­sycić duszę moją, tą niena­wiść, tą tęsknotę, tą frus­trację, tą miłość?

Czy to wszys­tko będzie wciąż trwało w nieludzkim, nie­szczęśli­wym wirze niez­ro­zumienia i bólu?

Cho­ciaż te­raz już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 stycznia 2010, 17:57

cho­ciaż smut­na... to uwiel­biam ją 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 stycznia 2010, 16:51

Dając ko­muś szczęście, ofiaro­wywu­jesz swo­je włas­ne... to in­tymne, naj­bliższe ser­cu, wydzierasz ka­wałek siebie, zos­ta­wiając dziurę w so­bie, która nie za­goi się dopóki ktoś in­ny nie wyr­wie ka­wałka siebie i da go tobie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2009, 01:03

Nie chciałem do­konać ko­lej­ne­go wy­roku, zniszczyć ko­lejną świado­mość w imię moich zachcianek i te­go że wiem że zasługu­jesz na karę w imię Two­jej uro­jonej miłości która zdołała mnie osłabić, jed­nak udało mi się zdu­sić to prag­nienie dur­nej zemsty....


...lecz los mnie nie posłuchał, bez­względnie od­biera Ci tych których kochasz. 

myśl • 17 grudnia 2009, 20:12

Ja­kim był zas­tał świat, gdy­by in­ni pot­ra­fili tak czu­le kochać i tak moc­no niena­widzić ludzi jak ja? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 grudnia 2009, 20:04

Za­mykam Two­je oczy...

...żad­na tak słod­ka woń nie nękała mnie nig­dy bar­dziej niż ta. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 listopada 2009, 19:44

Potępione zmysły,
Roz­ku­te serce,
Pośpiech warg,
Am­bicje ego,
Siła woli,
Zra­niona dusza,
Drżenie rąk,
Pa­radoks świadomości,
Ból,
Miłość...

...po­pat­rz, tu nie do­tarł nikt. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 listopada 2009, 10:30

Moją iluzją jest obojętność. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2009, 13:08

ludzie o dwóch twarzach to ci, którzy wiedzą jak wiele mają do stracenia...


...a wy głup­cy, którzy potępiacie ich bez­pod­staw­nie, zas­tanówcie się ja­kie życie dziś wiedziecie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2009, 00:27
yaiiay

Moje 'ja' przytłacza innych.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność